สาขาสัตวศาสตร์ และธุรกิจปศุสัตว์ (ปรับปรุง 2564)
คณะวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีและการเกษตร มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา

งานเทคโนโลยีสารนเทศเพื่อการบริหาร

http://ccenter.yru.ac.th/ita/

แกลเลอรี่