ลงพื้นที่เพื่อพัฒนาโจทย์วิจัยในพื้นที่ อ.เบตง

7 กุมภาพันธ์ 2561 (ผู้ดูแลระบบ) กิจกรรมหลักสูตรสัตวศาสตร์

วันที่  5-7 กุมภาพันธุ์ 2561 อาจารย์จารุณี  หนูละออง ประธานหลักสูตรสัตวศาสตร์ ร่วมกับคณาจารย์คณะวิทยาศาสตรฯ  ลงพื้นที่เพื่อพัฒนาโจทย์วิจัยในพื้นที่ อ.เบตง  ประชุมเพื่อหารือกับนายอำเภอเมืองเบตง นายกเทศบาลเมืองเบตง และตัวแทนของพื้นที่ เพื่อรับทราบ ความต้องการ ในการพัฒนาเบตงเป็นเมืองต้นแบบสามเหลี่ยมเศรษฐกิจ พบว่าหลายจุดในพื้นที่ต้องการวิทยาศาสตร์เพื่อแก้ปัญหาและพัฒนาทางหลักสูตรสัตวศาสตร์ รับผิดชอบในส่วนของการร่วมพัฒนาไก่เบตง