สาขาสัตวศาสตร์ และธุรกิจปศุสัตว์ (ปรับปรุง 2564)
คณะวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีและการเกษตร มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา

รุ่นที่ 3 ปีการศึกษา 2561

 

                                                 นักศึกษาสาขาวิชาสัตวศาสตร์ รุ่นที่ 3 ปีการศึกษา 2561

ลำดับ

รหัสนักศึกษา

ชื่อ-สกุล

1

406176001

นายมาซูวัน ตูแป

2

406176002

นายอาลีมัน สาและ

3

406176003

นายอิบรอเฮง ดีแม

4

406176004

นางสาวดาณียา ดอเลาะ

5

406176006

นางสาวซีนูซูลา  สือแม

6

406176008

นายอับดุลฮากีม หะดาตู

7

406176009

นายฟุรกอน สีดัง

8

406176010

นายทักษิณ ทองบุญเรือง

9

406176012

นางสาวฟาดีละห์ มือลี

10

406176013

นางสาวสาพีรา สือแม

11

406176016

นางสาวฮายาตี สาและ