สาขาสัตวศาสตร์และธุรกิจปศุสัตว์
คณะวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีและการเกษตร มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา

กิจกรรมปฐมนิเทศนักศึกษาสาขาวิชาสัตวศาสตร์ ชั้นปีที่1 ประจำปีการศึกษา2563

วันที่ 24 กรกฎาคม 2563 หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาสัตวศาสตร์ ได้กำหนดจัดกิจกรรมปฐมนิเทศนักศึกษาสาขาวิชาสัตวศาสตร์ ชั้นปีที่ 1 ณ อาคารเรียน 15 มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา เพื่อให้คำปรึกษาเกี่ยวกับการลงทะเบียนเรียน การใช้ชีวิต ในรั้วมหาวิทยาลัย อื่นๆ และได้มีมาตรการคัดกรอง วัดอุณหภูมิ ก่อนขึ้นห้องเรียน โดยมีคณาจารย์ และเจ้าหน้าที่เข้าร่วมจัดกิจกรรมในครั้งนี้ด้วย

แกลเลอรี่