สาขาสัตวศาสตร์และธุรกิจปศุสัตว์
คณะวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีและการเกษตร มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา

อบรมการแปรรูปผลิตภัณฑ์จากเนื้อโค ภายใต้โครงการพัฒนาศักยภาพการผลิตด้านการเกษตร

เมื่อวันที่ 15 - 16 สิงหาคม 2563 เวลา 08.30 - 16.00 น. ผู้ช่วยศาสตราจารย์จารุณี หนูละออง และอาจารย์สุวรรณา ทองดอนคำ อบรมการแปรรูปผลิตภัณฑ์จากเนื้อโค ภายใต้โครงการพัฒนาศักยภาพการผลิตด้านการเกษตร  (การเพิ่มมูลค่าการผลิตและแปรรูปผลิตภัณฑ์ปศุสัตว์ ด้วยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีใน พื้นที่ภาคใต้ชายแดน)  ปีงบประมาณ  2563 ความร่วมมือ ระหว่าง มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา    มหาวิทยาลัยนราธิวาสราชนครินทร์ และมหาวิทยาลัยสงขลานครินท์ วิทยาเขตปัตตานี เพื่อพัฒนาเข้าสู่กระบวนการแปรรูปผลิตภัณฑ์จากปศุสัตว์  และให้เกษตรกรได้รับองค์ความรู้ทางด้านมาตรฐานฟาร์ม ณ ศูนย์ฮาลาล มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา

แกลเลอรี่