สาขาสัตวศาสตร์และธุรกิจปศุสัตว์
คณะวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีและการเกษตร มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา

เข้าร่วมทำผลิตภัณฑ์จากโครงการพัฒนาศักยภาพการผลิตด้านการเกษตร

เมื่อวันที่ 7 สิงหาคม 2563 อาจารย์สุวรรณา ทองดอนคำ ได้เข้าร่วมทำผลิตภัณฑ์จากโครงการพัฒนาศักยภาพการผลิตด้านการเกษตร (การเพิ่มมูลค่าการผลิตและแปรรูป ผลิตภัณฑ์ปศุสัตว์ ด้วย วิธีวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีในพื้นที่ชายแดนภาคใต้) ณ ศูนย์ประชุมนานาชาติฉลองสิริราชสมบัติครบ 60 ปี มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตหาดใหญ่ จังหวัดสงขลา