สาขาสัตวศาสตร์
คณะวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีและการเกษตร มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา

ปรับพื้นฐานนักศึกษาชั้นปีที่ 1 สาขาวิชาสัตวศาสตร์ ณ ห้องประชุมติ่งเซียง อาคาร 24 ชั้น2

วันที่ 9 กันยายน 2563 นักศึกษาสาขาวิชาสัตวศาสตร์มีการปรับพื้นฐานนักศึกษาชั้นปีที่ 1 ในรายวิชาแคลคูลัส, ฟิสิกส์ และเคมีจะปรับเพียงรายวิชาฟิสิกส์
ณ ห้องประชุมติ่งเซียง อาคาร 24 ชั้น2

 

แกลเลอรี่