สาขาสัตวศาสตร์
คณะวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีและการเกษตร มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา

งานสัปดาห์วิทยาศาสตร์แห่งชาติ ส่วนภูมิภาค ประจำปี 2563 (การแข่งขันการสะบัดแส้)

วันที่ 10 - 11 กันยายน 2563 หลักสูตรสัตวศาสตร์ ได้จัดกิจกรรมการแข่งขันการสะบัดแส้ งานสัปดาห์วิทยาศาสตร์แห่งชาติ ส่วนภูมิภาค ประจำปี 2563 สำหรับนักเรียน ระดับชั้นประถม - มัธยม ทั้ง ชาย และหญิง และนักศึกษาระดับอุดมศึกษา ชาย และหญิง ขอขอบคุณ คุณครูและนักเรียนที่ส่งนักเรียนเข้าประกวดทุกท่าน 

แกลเลอรี่