สาขาสัตวศาสตร์
คณะวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีและการเกษตร มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา

เยี่ยมฟาร์มเกษตรกร ณ Shabub ฟาร์มแพะนมอารมดี ต.บันนังสาเรง อ.เมือง จ.ยะลา ภายใต้โครงการพัฒนาศักยภาพการผลิตด้านการเกษตร (ด้านปศุสัตว์) พื้นที่ภาคใต้ชายแดน

เมื่อวันที่ 13 กันยายน 2563 ผศ.จารุณี หนูละออง อาจารย์สุวรรณา ทองดอนคำ และนักศึกษาสาขาวิชาสัตวศาสตร์ คณะวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีและการเกษตร มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา ร่วมกับมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ และมหาวิทยาลัยนราธิวาสราชนครินทร์ คลินิคเทคโนโลยี ปศุสัตว์จังหวัดยะลา และกลุ่มแปลงใหญ่แพะนม ได้ต้อนรับ เลขานุการรัฐมนตรีว่าการกระทรวงอุดมศึกษา วิทยาศาตร์ วิจัย และนวัตกรรม ผศ.ดร.ดวงฤทธิ์ เบญจาธิกุล ชัยรุ่งเรือง ในโอกาสเข้าเยี่ยมฟาร์มเกษตรกร ณ Shabub ฟาร์มแพะนมอารมดี ต.บันนังสาเรง อ.เมือง จ.ยะลา.ทางฟาร์มและมหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา ได้นำชมฟาร์มเลี้ยงแพะ และชิมผลิตภัณฑ์ของฟาร์ม และร่วมรับประทานข้าวหมกแพะ ของกลุ่ม ภายใต้โครงการพัฒนาศักยภาพการผลิตด้านการเกษตร (ด้านปศุสัตว์) พื้นที่ภาคใต้ชายแดน

แกลเลอรี่