สาขาสัตวศาสตร์
คณะวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีและการเกษตร มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา

จัดอบรมการเลี้ยงไก่เบตงเพื่อสร้างอาชีพ ทั้งหมด 75 ครัวเรือน

เมื่อวันที่ 14 กันยายน 2563 นางสาวเกตวรรณ  บุญเทพ อาจารย์ประจำสาขาวิชาสัตวศาสตร์ และคณะทำงานศูนย์ส่งเสริมพัฒนาท้องถิ่น ได้จัดอบรมพัฒนาคุณภาพชีวิตและยกระดับรายได้ให้กับคนในชุมชนฐานราก ด้านการเลี้ยงไก่เบตงเพื่อสร้างอาชีพ ภายใต้โครงการยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัยราชภัฏเพื่อการพัฒนาท้องถิ่น เพื่อสนองตอบพระบรมราโชบายของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่ 10 ในการเป็นสถาบันการศึกษาเพื่อการพัฒนาท้องถิ่น อันเป็นกลไกสำคัญที่จะนำองค์ความรู้ทางวิชาการไปสู่การแก้ไขปัญหาและพัฒนาท้องถิ่น เพื่อให้ประชาชนในพื้นที่สามจังหวัดชายแดนภาคใต้มีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น โดยมีผู้เข้าร่วมอบรมทั้งหมด 79 ครัวเรือน ณ อำเภอหนองจิก จังหวัดปัตตานี

แกลเลอรี่