สาขาสัตวศาสตร์และธุรกิจปศุสัตว์
คณะวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีและการเกษตร มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา

อาจารย์ไมซาเราะห์ สะมะแอ

1. อาจารย์ประจำหลักสูตร         หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต  สาขาวิชาสัตวศาสตร์ 

2. ชื่อ – สกุล                              นางสาวไมซาเราะห์ สะมะแอ

3. ตำแหน่งทางวิชาการ             อาจารย์

4. สังกัด                                    คณะวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีและการเกษตร

5. ประวัติการศึกษา

ระดับการศึกษา

สถาบันการศึกษา

คุณวุฒิ

สาขาวิชา

พ.ศ.

ปริญญาโท

Universitas Gadjah Mada

ประเทศอินโดนีเซีย

M.Sc.

Agribusiness Management

2563

ปริญญาตรี

Universitas Muhammadiyah Yogyakarta

ประเทศอินโดนีเซีย

B.Ec.

Economics and Development

2559

6. ผลงานทางวิชาการในรอบ 5 ปีย้อนหลัง

(ตามประกาศ ก.พ.อ. เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีการพิจารณาแต่งตั้งบุคคลให้ดำรงตำแหน่งทางวิชาการ)

      6.1 ผลงานแต่งหรือเรียบเรียง ตำรา หนังสือ หรือบทความทางวิชาการ (ไม่มี)

6.1.1   ผลงานแต่งหรือเรียบเรียง

6.1.2   ตำรา หนังสือ

6.1.3   บทความทางวิชาการ

6.1.3.1   ในวารสารทางวิชาการ

6.1.3.2   ในหนังสือรวมบทความที่มีการบรรณาธิการประเมินและตรวจสอบ

6.1.3.3   ใน Proceeding ของการประชุมทางวิชาการที่มีการบรรณาธิการประเมินและตรวจสอบ

6.2.1   บทความวิจัยในวารสารทางวิชาการ

         Maisaroh Samaaae, Adeelah chemat, Wahdi Salasi April Yudhi. (2018)       Analysis of the Influence on Asset (ROA), Net Profit Margin (NPM) and          Erning Per Share (EPS) on Share Return in Bangkok Company Listed in   Stock Exchange of Thailand for priod 2012-2015. TSU-AFBE International conference 2018. 1 (1) : 78-89.

6.2.2   บทความวิจัยในหนังสือรวมบทความที่มีการบรรณาธิการประเมินและตรวจสอบ

6.2.3   บทความวิจัยใน Proceeding ของการประชุมทางวิชาการที่มีการบรรณาธิการประเมินและตรวจสอบ

6.3              ผลงานทางวิชาการในลักษณะอื่นและได้รับการเผยแพร่ตามเกณฑ์ที่ ก.พ.อ. กำหนด (ไม่มี)

6.3.1   สิ่งประดิษฐ์หรืองานสร้างสรรค์

6.3.2   ผลงานด้านศิลปะ

6.3.3   สารานุกรม

6.3.4   งานแปล

6.4     ผลงานวิชาการรับใช้สังคมและได้รับการเผยแพร่ตามเกณฑ์ที่ ก.พ.อ. กำหนด (ไม่มี)

 

7.  ประสบการณ์สอน

7.1  ระดับปริญญาตรี      1      เดือน

ชื่อวิชา

การส่งเสริมการเกษตร

3 (3-0-6)

นก.

ชื่อวิชา

การจัดการการฟาร์มสัตว์อินทรีย์

3 (3-0-6)

นก.

7.2  ระดับปริญญาโท     -     ปี