สาขาสัตวศาสตร์
คณะวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีและการเกษตร มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา

สำนักงานปศุสัตว์เขต 9

สำนักงานปศุสัตว์เขต 9