สาขาสัตวศาสตร์
คณะวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีและการเกษตร มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา

ปศ.จ.ปัตตานี

สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดปัตตานี