สาขาสัตวศาสตร์
คณะวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีและการเกษตร มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา

ปศ.จ.สตูล

สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดสตูล