สาขาสัตวศาสตร์
คณะวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีและการเกษตร มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา

ปศ.จ.ยะลา

สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดยะลา