สาขาสัตวศาสตร์
คณะวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีและการเกษตร มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา

ปศ.จ.นราธิวาส

สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดนราธิวาส