สาขาสัตวศาสตร์ และธุรกิจปศุสัตว์ (ปรับปรุง 2564)
คณะวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีและการเกษตร มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา

ประกาศเปิดรับสมัครนักศึกษาใหม่ภาคปกติ 2565 รอบที่2 กลุ่มภาคีมหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา

รอบที่ 2

การรับร่วมกันในกลุ่มภาคีมหาวิทยาลัยราชภัฏเขตภูมิศาสตร์ภาคใต้

กลุ่มภาคีมหาวิทยาลัยราชภัฏเขตภูมิศาสตร์ภาคใต้ หมายถึง การร่วมมือของกลุ่มมหาวิทยาลัยราชภัฏในเขตภาคใต้ ในการรับสมัครสอบคัดเลือก ร่วมกัน ประกอบด้วย มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา, มหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา, มหาวิทยาลัยราชภัฏนครศรีธรรมราช, มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี และมหาวิทยาลัยราชภัฏภูเก็ต สามารถเลือกสมัครได้สูงสุด 4 สาขาวิชา ในมหาวิทยาลัยใดก็ได้ ทั้ง 5 มหาวิทยาลัย สามารถซื้อใบสมัครที่มหาวิทยาลัยใดก็ได้ ทั้ง 5 มหาวิทยาลัย แต่เลือกยื่นใบสมัครได้เพียงที่เดียว (แต่ปีการศึกษา 2565 เป็นปีแรกที่เปิดรับสมัครผ่านระบบออนไลน์เท่านั้น ผู้สมัครสามารถเลือกสมัครที่ใดก็ได้) สอบสัมภาษณ์/รายงานตัว ณ มหาวิทยาลัยที่มีรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์/รายงานตัว 

รับสมัคร (คลิ๊กไปยังระบบรับสมัครhttp://eduservice.yru.ac.th/tcas/apply-online/login/login.php 

ปฏิทินการดำเนินการ
รับสมัคร (คลิ๊กไปยังระบบรับสมัคร) 7 - 23 มีนาคม 2565
ชำระเงินค่าสมัคร 24 - 31 มีนาคม 2565
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์ 24 เมษายน 2565
สอบสัมภาษณ์ 28 เมษายน 2565
ประกาศผลการสอบสัมภาษณ์ 29 เมษายน 2565
ยืนยันสิทธิ์ผ่านระบบ clearing house 4 - 5 พฤษภาคม 2565
ประกาศรายชื่อผู้ยืนยันสิทธิ์(ผู้มีสิทธิ์รายงานตัว) 9 พฤษภาคม 2565
รายงานตัวเพื่อขึ้นทะเบียนเป็นนักศึกษาใหม่ ณ มหาวิทยาลัยที่สอบผ่าน 13 - 17 พฤษภาคม 2565

แกลเลอรี่