สาขาสัตวศาสตร์ และธุรกิจปศุสัตว์ (ปรับปรุง 2564)
คณะวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีและการเกษตร มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา

อาชีพ

1. สัตวบาล
2.ผู้ช่วยสัตวแพทย์
3.ผู้จัดการฟาร์ม
4.ผู้ประกอบการ
5.เจ้าหน้าที่กรมปศุสัตวื
6.นักโภชนาการอาหาร
7.นักปรับปรุงพันธ์สัตว์
8.กรมควบคุมโรค

9.ศูนย์วิจัยพันธ์สัตว์

10.กระทรวงเกษตรและหสกรณ์

11.กรมปศุสัตวื