สาขาสัตวศาสตร์ และธุรกิจปศุสัตว์ (ปรับปรุง 2564)
คณะวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีและการเกษตร มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา

รุ่นที่ 4 ปีการศึกษา 2563

 

นักศึกษาหลักสูตรใหม่ สาขาวิชาสัตวศาสตร์และธุรกิจปศุสัตว์ รุ่นที่ 4 ปีการศึกษา 2563

ลำดับ

รหัสนักศึกษา

ชื่อ-สกุล

1

406376003

นายอับดุลฮากิม แวดือราเซะ

2

406376005

นางสาวซูรียาตี บินดอเลาะ

3

406376006

นางสาวซูรายา ดอมอลอ

4

406376007

นายนัซรีย์ สะนิแล

5

406376008

นายอิสมาแอ แซมิง

6

406376009

นายต่วนอลีฟ ลอจิ

7

406376010

นายมูฮัมหมัดมาฟตุฮห์ สาแม

8

406376011

นายมุตตากีน อาลีกา

9

406376012

นายมะรอกิบ มาสาระกามา

10

406376013

นายอามีนฟาดี ดอเลาะ

11

406376016

นายอับดุลฮากีม สามะดอหะแม

12

406376017

นางสาวยูลยานา ดาหะแม

13

406376018

นายอิสมันตร์ มะเกะ

14

406376019

นายตนุภัทร จำเริญ