สาขาสัตวศาสตร์ และธุรกิจปศุสัตว์ (ปรับปรุง 2564)
คณะวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีและการเกษตร มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา

รับสมัครแรงงานเกษตร ทำงานเกาหลีใต้

รับสมัครแรงงานเกษตร ทำงานเกาหลีใต้

แกลเลอรี่