สาขาสัตวศาสตร์ และธุรกิจปศุสัตว์ (ปรับปรุง 2564)
คณะวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีและการเกษตร มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา

บริษัทตรังวัฒนาฟาร์ม

บริษัทตรังวัฒนาฟาร์ม

แกลเลอรี่