สาขาสัตวศาสตร์ และธุรกิจปศุสัตว์ (ปรับปรุง 2564)
คณะวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีและการเกษตร มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา

รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 2 ประเภทบรรยาย

นางสาวมัรญานี เหมโคกน้อย นักศึกษาหลักสูตรสัตวศาสตร์ พร้อมด้วยอาจารย์ที่ปรึกษา ผู้ช่วยศาสตราจารย์จารุณี หนูละออง ได้รับรางวัลรองชนะเลิศอันดับ 2 ประเภทบรรยาย ด้านเกษตรศาสตร์/ประมง จากผลงานวิจัย "รูปแบบการเลี้ยงและผลตอบแทนจากการเลี้ยงไก่สวยงามพันธ์เมือง : กรณีศึกษากลุ่มอนุรักษ์ไก่สวยงามชายแดนใต้" งานประชุมวิชาการระดับชาติด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี เครือข่ายสถาบันอุดมศึกษาภาคใต้ ครั้งที่ 7 ประจำปี 2565 (NSCIC 2022)

แกลเลอรี่