สาขาสัตวศาสตร์ และธุรกิจปศุสัตว์ (ปรับปรุง 2564)
คณะวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีและการเกษตร มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา

จำนวนหน่วยกิต/รูปแบบหลักสูตร

จำนวนหน่วยกิตรวมตลอดหลักสูตรไม่น้อยกว่า 120 หน่วยกิต

1. หมวดวิชาศึกษาทั่วไป

ไม่น้อยกว่า

30

หน่วยกิต

2. หมวดวิชาเฉพาะ

ไม่น้อยกว่า

84

หน่วยกิต

3. หมวดวิชาเลือกเสรี

ไม่น้อยกว่า

6

หน่วยกิต

 

2. แผนการศึกษา

 

ปีที่ 1   ภาคการศึกษาที่ 1

 

หมวดวิชา

รหัสวิชา/รายวิชา

หน่วยกิต

น (ท-ป-อ)

หมวดวิชาศึกษาทั่วไป

 

6 หน่วยกิต

หมวดวิชาเฉพาะ

14144101 เคมีในร่างกายสัตว์

3(2-2-5)

 

14144102 ชีววิทยาของสัตว์

3(2-2-5)

 

14144103 คณิตศาสตร์สำหรับวิจัยทางสัตว์

3(3-0-6)

 

14144107 ฟิสิกส์ทางสัตว์

3(2-2-5)

 

14144109 หลักการเลี้ยงสัตว์

3(2-2-5)

รวม

21 หน่วยกิต

 

 

 

ปีที่ 1   ภาคการศึกษาที่ 2

 

หมวดวิชา

รหัสวิชา/รายวิชา

หน่วยกิต

น (ท-ป-อ)

หมวดวิชาศึกษาทั่วไป

 

9 หน่วยกิต

หมวดวิชาเฉพาะ

14144104 จุลชีววิทยาในร่างการสัตว์

3(2-2-5)

 

14144105 ชีวเคมีทางสัตว์ศาสตร์

3(3-0-6)

 

14144106 พันธุศาสตร์ทางสัตว์

3(3-0-6)

 

14151110 งานช่างในฟาร์มปศุสัตว์

3(1-4-4)

รวม

21 หน่วยกิต

 

ปีที่ 2   ภาคการศึกษาที่ 1

 

หมวดวิชา

รหัสวิชา/รายวิชา

หน่วยกิต

น (ท-ป-อ)

หมวดวิชาศึกษาทั่วไป

 

9 หน่วยกิต

หมวดวิชาเฉพาะ

14144208 สถิติวิจัยทางสัตว์ศาสตร์

3(3-0-6)

34144212 การจัดการการผลิตสัตว์เคี้ยวเอื้อง

ขนาดใหญ่

6(3-6-9)

14144219 มาตรฐานฟาร์ม กฎหมาย และ            จรรยาบรรณาวิชาชีพสัตวศาสตร์

2(2-0-4)

รวม

20 หน่วยกิต

 

 

 

ปีที่ 2   ภาคการศึกษาที่ 2

 

หมวดวิชา

รหัสวิชา/รายวิชา

หน่วยกิต

น (ท-ป-อ)

หมวดวิชาศึกษาทั่วไป

 

6หน่วยกิต

หมวดวิชาเฉพาะ

 

14155211 การตลาด และธุรกิจปศุสัตว์

3(2-2-5)

34144213 การจัดการการผลิตสัตว์เคี้ยวเอื้องขนาดเล็ก

6(3-6-9)

34144214 การจัดการการผลิตสัตว์กระเพาะเดี่ยว

6(3-6-9)

 

 

รวม

21 หน่วยกิต

ปีที่ 3   ภาคการศึกษาที่ 1

 

หมวดวิชา

รหัสวิชา/รายวิชา

หน่วยกิต

น (ท-ป-อ)

หมวดวิชาเฉพาะ

 

34144315 ธุรกิจการผลิตสัตว์สวยงามและสัตว์เพื่อสันทนาการ

6(3-6-9)

34155316 การจัดการธุรกิจปศุสัตว์และผลิตภัณฑ์

ฮาลาล

6(3-6-9)

14144317 สัมมนาทางสัตว์ศาสตร์

1(0-3-0)

รวม

13 หน่วยกิต

 

 

ปีที่ 3   ภาคการศึกษาที่ 2

 

หมวดวิชา

รหัสวิชา/รายวิชา

หน่วยกิต

น (ท-ป-อ)

หมวดวิชาเฉพาะ

เลือกเรียนวิชาเฉพาะด้านเลือก

3 หน่วยกิต

หมวดวิชาเลือกเสรี

 

6 หน่วยกิต

รวม

9 หน่วยกิต

ปีที่ 4 ภาคการศึกษาที่ 1

 

หมวดวิชา

รหัสวิชา/รายวิชา

หน่วยกิต

น (ท-ป-อ)

หมวดวิชาเฉพาะ

14144418 วิจัยทางสัตว์ศาสตร์

3(0-6-3)

14144332 การเตรียมสหกิจศึกษาทางสัตวศาสตร์  และธุรกิจปศุสัตว์

3(3-0-6)

เลือกเรียนรายวิชาเฉพาะด้านเลือก

6 หน่วยกิต

 

 

รวม

12 หน่วยกิต

 

 

 

ปีที่ 4 ภาคการศึกษาที่ 2

 

 

หมวดวิชา

รหัสวิชา/รายวิชา

หน่วยกิต

น (ท-ป-อ)

หมวดวิชาเฉพาะ

 

14144433 สหกิจศึกษาทางสัตวศาสตร์ และธุรกิจปศุสัตว์

6(600)

 

รวม

6 หน่วยกิต

 

 

 

 

 

 

ไฟล์แนบ

ดาวน์โหลด