สาขาสัตวศาสตร์
คณะวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีและการเกษตร มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา

บริษัท ลีพัฒนาผลิตภัณฑ์ จำกัด (มหาชน)