สาขาสัตวศาสตร์ และธุรกิจปศุสัตว์ (ปรับปรุง 2564)
คณะวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีและการเกษตร มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา

ข้อมูลการรับเข้าศึกษา

การรับนักศึกษา

1. ระบบการจัดการศึกษาของหลักสูตร

              ระบบทวิภาค โดย 1 ปีการศึกษา แบ่งออกเป็น 2 ภาคการศึกษาปกติ 1 ภาคการศึกษา ปกติ มีระยะเวลาการศึกษาไม่น้อยกว่า 15 สัปดาห์

1.2 การจัดการศึกษาภาคฤดูร้อน

              ไม่มี

1.3 การเทียบเคียงหน่วยกิจในระบบทวิภาค

การเทียบเคียงหน่วยกิจในระบบวิภาค ให้เป็นไปตามข้อบังคับ ระเบียบ หรือ ประกาศของมหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา

2. การดำเนินการหลักสูตร

          2.1 วันเวลาในการดำเนินการเรียนการสอน

                ภาคเรียนที่ 1 เดือนมิถุนายน – เดือนกันยายน

                ภาคเรียนที่ 2 เดือนพฤศจิกายน – เดือนกุมภาพันธ์

          2.2 คุณสมบัติของผู้เข้าศึกษา

2.2.1 ผู้สมัครเข้ารับการคัดเลือกต้องเป็นผู้สำเร็จการศึกษาระดับมัธยมตอนปลาย เรียนวิทย์-คณิต หรือ คณิต-ศิลป์ หรือประกาศนียบัตรวิชาชีพด้านเกษตรกรรมหรือเทียบเท่า

2.2.2 สำหรับนักศึกษาต่างประเทศ  ต้องเป็นผู้สำเร็จการศึกษาเทียบเท่าระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย เรียนวิทย์-คณิต หรือ คณิต-ศิลป์ หรือประกาศนียบัตรวิชาชีพด้านเกษตรกรรมหรือเทียบเท่าที่เป็นไปตามข้อบังคับ ระเบียบ และประกาศของมหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา และมีความสามารถในการสื่อสารภาษาไทยได้ดี

ไฟล์แนบ

ดาวน์โหลด