สาขาสัตวศาสตร์ และธุรกิจปศุสัตว์ (ปรับปรุง 2564)
คณะวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีและการเกษตร มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา

ประจำปีการศึกษา 2563

1.รายงานความพึงพอใจของอาจารย์

2.รายงานความพึงพอใจของนักศึกษา