สาขาสัตวศาสตร์ และธุรกิจปศุสัตว์ (ปรับปรุง 2564)
คณะวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีและการเกษตร มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา

ประชุมเตรียมความพร้อมจัดกิจกรรมการแข่งขันทักษะ 3 สถาบันของนักศึกษา

วันนี้ (9 ม.ค. 66) เวลา 13.30 น. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.บุญสิทธิ์ ไชยชนะ รักษาราชการแทนอธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา เป็นประธานการประชุมเตรียมงาน 3 สถาบัน (ภายใน) ครั้งที่ 4/2566 พร้อมด้วย คณบดีคณะวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีและการเกษตร คณาจารย์หลักสูตรสัตวศาสตร์และธุรกิจปศุสัตว์ หลักสูตรเกษตรศาสตร์ และบุคลากรมหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา เพื่อเตรียมความพร้อมจัดกิจกรรมการแข่งขันทักษะ 3 สถาบันของนักศึกษา ในวันที่ 18 -19 กุมภาพันธ์ 2566 นี้ ณ ห้องประชุมสภามหาวิทยาลัยฯ ชั้น 2 อาคารเฉลิมพระเกียรติ 50 พรรษา มหาวชิราลงกรณ มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา

แกลเลอรี่