สาขาสัตวศาสตร์ และธุรกิจปศุสัตว์ (ปรับปรุง 2564)
คณะวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีและการเกษตร มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา

การแข่งขันทักษะ นำเสนอผลงานวิจัย และนวัตกรรมเกษตรปลายด้ามขวาน ครั้งที่ 8

เมื่อวันที่ 18 กุมภาพันธ์ 2566 ณ ศูนย์แม่ลาน มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา อำเภอแม่ลาน จังหวัดปัตตานี นางพาตีเมาะ สะดียามู ผู้ว่าราชการจังหวัดปัตตานี เป็นประธานในพิธีเปิดงานแข่งขันทักษะ นำเสนอผลงานวิจัย และนวัตกรรมเกษตรปลายด้ามขวานครั้งที่ 8 โดยสาขาเกษตรศาสตร์และสัตวศาสตร์และธุรกิจปศุสัตว์ คณะวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีและการเกษตร มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา เป็นเจ้าภาพ กำหนดจัดขึ้นระหว่างวันที่ 18-19 กุมภาพันธ์ 2566 โดยมีผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.บุญสิทธิ์ ไชยชนะ รักษาราชการแทนอธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา ให้เกียรติกล่าวต้อนรับ มีคณะผู้บริหาร คณาจารย์ นักศึกษา หัวหน้าส่วนราชการ แขกผู้มีเกียรติ และประชาชนเข้าร่วมงานในครั้งนี้

งานในครั้งนี้อยู่ภายใต้บันทึกความเข้าใจซึ่งทำไว้ตั้งแต่ปี พ.ศ.2558 เริ่มจากสามสถาบันในสามจังหวัดชายแดนภาคใต้ที่มีการจัดการเรียนการสอนด้านการเกษตร ซึ่งประกอบด้วย มหาวิทยาลัยนราธิวาสราชนครินทร์ โดยคณะเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตปัตตานี โดยคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี และมหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา โดยคณะวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีและการเกษตร ทั้งสามสถาบันเห็นชอบร่วมกันในความร่วมมือของอาจารย์และนักศึกษา เพื่อส่งเสริมการทำงานร่วมกันทั้งด้านวิชาการ ด้านกิจกรรมนักศึกษา และทำนุบารุงศิลปวัฒนธรรมอันดีงามของท้องถิ่นและประเทศชาติ ซึ่งเป็นพันธะกิจหลักของสถาบันอุดมศึกษา ภายใต้ข้อตกลงดังกล่าวกิจกรรมที่สำคัญอย่างหนึ่งที่ทั้งสามมหาวิทยาลัยเห็นพ้องร่วมกันว่าจะร่วมกันจัดทุกปีคือการแข่งขันทักษะการเกษตร และกิจกรรมสร้างความรักความสามัคคีในหมู่คณะ โดยหมุนเวียนกันเป็นเจ้าภาพ

การจัดงานวันแรกประกอบด้วยทั้งภาคกลางวันและกลางคืน ภาคกลางวันเป็นการแข่งขันทักษะการเกษตรและที่เกี่ยวข้อง 11 ทักษะ ประกอบด้วย การเสนอผลงานวิจัยภาคโปสเตอร์ นวัตกรรมทางการเกษตรด้วย design thinking ตอบโจทย์ BCG model การตอบปัญหาทางการเกษตร การเขียนและเสนอแผนธุรกิจเกษตร ทักษะการจัดสวนถาด ทักษะการขยายพันธุ์พืช ทักษะการเข้าด้ามจอบและการเตรียมแปลง ทักษะการอัดก้อนขี้เลื่อยเพาะเห็ด ทักษะการจัดตู้ปลา ทักษะการผ่าและตกแต่งซากสัตว์ปีก และทักษะการเก็บเชือกเข้าห่วง ภาคบ่ายเป็นการแข่งขันทักษะการฟาดแส้ และช่วงกลางคืนจะเป็นการสังสรรค์ และประกวดการแสดงศิลปะและวัฒนธรรมท้องถิ่น สำหรับวันที่สองจะเป็นการแข่งขันกีฬาพื้นบ้านสร้างความรักความสามัคคีระหว่างสถาบัน

แกลเลอรี่