สาขาสัตวศาสตร์ และธุรกิจปศุสัตว์ (ปรับปรุง 2564)
คณะวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีและการเกษตร มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา

เมื่อวันที่ 6 มีนาคม 2566 อาจารย์สุวรรณา ทองดอนคำ และอาจารย์บุคอรี มะตูแก พร้อมด้วยนักศึกษาสาขาวิชาสัตวศาสตร์และธุรกิจปศุศัตว์ ไปศึกษาดูงาน ณ บริษัทคูโต้า จังหวัดปัตตานี

เมื่อวันที่ 6 มีนาคม 2566 อาจารย์สุวรรณา  ทองดอนคำ และอาจารย์บุคอรี  มะตูแก พร้อมด้วยนักศึกษาชั้นปีที่ 2 สาขาวิชาสัตวศาสตร์และธุรกิจปศุศัตว์ ไปศึกษาดูงานในรายวิชางานช่างในฟาร์มปศุสัตว์ เพื่อเพิ่มความรู้ ฝึกปฏิบัติ ณ บริษัทคูโต้า จักรกล จำกัด ตำบล บ่อทอง อำเภอหนองจิก จังหวัดปัตตานี

แกลเลอรี่