สาขาสัตวศาสตร์ และธุรกิจปศุสัตว์ (ปรับปรุง 2564)
คณะวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีและการเกษตร มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา

วันที่ 7 มีนาคม 2566 สาขาวิชาสัตวศาสตร์และธุรกิจปศุสัตว์ คณะวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีและการเกษตร มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา นำนักศึกษาเข้าชมฟาร์มสุริยวงศ์ฟาร์ม ตำบลสะเตงนอก จังหวัดยะลา

วันที่ 7 มีนาคม 2566 สาขาวิชาสัตวศาสตร์และธุรกิจปศุสัตว์ คณะวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีและการเกษตร มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลานำนักศึกษาเข้าชมฟาร์มสุริยวงศ์ฟาร์ม ตำบลสะเตงนอก จังหวัดยะลา เพื่อแลกเปลี่ยนเรียนรู้เกี่ยวกับการทำฟาร์มสัตว์ การขนส่งสัตว์จำหน่ายในต่างประเทศ  การทำธุรกิจฟาร์ม ปัญหาอุปสรรคในการทำฟาร์ม การสร้างเครือข่ายฟาร์ม การรับซื้อสัตว์  และการเป็นพ่อค้าคนกลางค้าขายสัตว์ และได้เยี่ยมชมฟาร์มกระต่าย การเลี้ยงไก่สวยงาม การเลี้ยงแพะ แกะ และการขี่ม้า เพื่อให้นักศึกษาที่เรียนในรายวิชาการตลาดและธุรกิจปศุสัตว์ และรายวิชาการจัดการผลิตสัตว์เคี้ยวเอื้องขนาดเล็ก เพื่อเพิ่มความรู้ ฝึกปฏิบัติ ทักษะ และประสบการณ์ในอนาคต

แกลเลอรี่