สาขาสัตวศาสตร์ และธุรกิจปศุสัตว์ (ปรับปรุง 2564)
คณะวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีและการเกษตร มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา

อาจารย์สุวรรณ ทองดอนคำ ประธานหลักสูตรสัตวศาสตร์และธุรกิจปศุสัตว์ เข้าฝึกอบรมหลักสูตรการแปรสภาพแพะมีชีวิตแบบฮาลาลและการตัดแต่งซากแพะแบบฮาลาล ณ จังหวัดสงขลา

เมื่อวันที่ 29 - 30 เมษายน 2566 อาจารย์สุวรรณ ทองดอนคำ ประธานหลักสูตรสัตวศาสตร์และธุรกิจปศุสัตว์ เข้าฝึกอบรมหลักสูตรการแปรสภาพแพะมีชีวิตแบบฮาลลาลและการตัดแต่งซากแพะแบบฮาลาล ภายใต้โครงการพัฒนาโรงฆ่าแพะฮาลาลต้นแบบเพื่อส่งเริมการผลิตเนื้อแพะคุณภาพดี (ปีที่ 2) ณ อาคารปฏิบัติการวิทยาศาสตร์เนื้อสัตว์ฮาลาล สถานีวิจัยคลองหอยโข่ง คณะทรัพยากรธรรมชาติ มหาวิทยาลัยสงขลานคริรทร์ จังหวัดสงขลา

แกลเลอรี่