สาขาสัตวศาสตร์ และธุรกิจปศุสัตว์ (ปรับปรุง 2564)
คณะวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีและการเกษตร มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา

ขอขอบคุณศูนย์วิจัยและพัฒนาแพะแกะ จังหวัดยะลา เป็นอย่างสูงที่ให้ความอนุเคราะห์รับนักศึกษาเข้าฝึกปฏิบัติ

ด้วยหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาสัตวศาสตร์และธุรกิจปศุสัตว์ ขอขอบคุณศูนย์วิจัยและพัฒนาแพะแกะ จังหวัดยะลา เป็นอย่างสูงที่ให้ความอนุเคราะห์รับนักศึกษาเข้าฝึกปฏิบัติในครั้งนี้

แกลเลอรี่