สาขาสัตวศาสตร์ และธุรกิจปศุสัตว์ (ปรับปรุง 2564)
คณะวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีและการเกษตร มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา

กิจกรรมพัฒนาบุคลิกภาพนักศึกษาและกิจกรรมปฐมนิเทศนักศึกษา ประจำปีการศึกษา 2567 (ภาคปกติ)

กิจกรรมพัฒนาบุคลิกภาพนักศึกษาและกิจกรรมปฐมนิเทศนักศึกษา ประจำปีการศึกษา 2567 (ภาคปกติ) ในวันที่ 5 มิ.ย. 67 เวลา 08.00 - 16.30 น. ณ อาคารหอประชุมเฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษา 5 ธันวาคม 2550

แกลเลอรี่