สาขาสัตวศาสตร์
คณะวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีและการเกษตร มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา

ประธานหลักสูตรสัตวศาสตร์ได้เข้าร่วมประชุมกรรมการประเมินคุณภาพการศึกษาภายในระดับหลักสูตร

วันที่ 15 มิถุนายน 2560  อาจารย์จารุณี  หนูละออง  ประธานหลักสูตรสัตวศาสตร์ได้เข้าร่วมประชุมกรรมการประเมินคุณภาพการศึกษาภายในระดับหลักสูตร  มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา ปีการศึกษา  2559 (ระหว่างวันที่ 19 มิถุนายน -7 กรกฎาคม 2560)

แกลเลอรี่