ประธานหลักสูตรสัตวศาสตร์ได้เข้าร่วมประชุมกรรมการประเมินคุณภาพการศึกษาภายในระดับหลักสูตร

15 มิถุนายน 2560 (ผู้ดูแลระบบ) กิจกรรมหลักสูตรสัตวศาสตร์

วันที่ 15 มิถุนายน 2560  อาจารย์จารุณี  หนูละออง  ประธานหลักสูตรสัตวศาสตร์ได้เข้าร่วมประชุมกรรมการประเมินคุณภาพการศึกษาภายในระดับหลักสูตร  มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา ปีการศึกษา  2559 (ระหว่างวันที่ 19 มิถุนายน -7 กรกฎาคม 2560)