สาขาวิชาสัตวศาสตร์ ได้จัดกิจกรรมศึกษาดูงานและฝึกปฏิบัติในรายวิชาพื้นฐานงานช่างเกษตร

31 สิงหาคม 2560 (ผู้ดูแลระบบ) กิจกรรมหลักสูตรสัตวศาสตร์

วันที่ 30 สิงหาคม 2560 สาขาวิชาสัตวศาสตร์ ได้จัดกิจกรรมศึกษาดูงานและฝึกปฏิบัติในรายวิชาพื้นฐานงานช่างเกษตร ให้แก่นักศึกษาสาขาวิชาสัตวศาสตร์ ชั้นปีที่ 2 ณ บริษัท คูโบต้าปัตตานีจักรกล จำกัด ซึ่งนักศึกษาได้เข้าร่วมรับฟังบรรยายและฝึกปฏิบัติการการขับรถแทรกเตอร์

ซึ่งในการเข้าร่วมกิจกรรมในครั้งนี้ นักศึกษาประเมินความพึงพอใจต่อการเข้าร่วมกิจกรรมดูงานในรายวิชา ของหลักสูตรดังต่อไปนี้ 
ความเหมาะสมของสถานที่จัดกิจกรรม มีความพึงพอใจ ระดับ 4.67
ความเหมาะของระยะเวลาในการจัดกิจกรรม มีความพึงพอใจ ระดับ 4.50
ความพร้อมของวัสดุอุปกรณ์ในการเรียนขับรถไถคูโบต้า มีความพึงพอใจ ระดับ 4.75
ความรู้ที่ได้จากดูงานในรายวิชา มีความพึงพอใจ ระดับ 4.75
ความรู้ที่ได้จากดูงานในรายวิชาสามารถนำไปประยุกต์ในการประกอบอาชีพได้ มีความพึงพอใจ ระดับ 4.75
การศึกษาในครั้งนี้สามารถฝึกขับรถไถ คูโบต้าได้ มีความพึงพอใจ ระดับ 4.75
จากการดูงานในครั้งนี้ได้เรียนรู้ระบบเครื่องยนต์ของรถ มีความพึงพอใจ ระดับ 4.83
ความพึงพอใจที่ได้จากดูงานที่ บริษัทคูโบต้าปัตตานีจักรกล จำกัด มีความพึงพอใจ ระดับ 4.83

จากการประเมินนักศึกษาที่เข้าร่วมศึกษาดูงานในรายวิชาพื้นฐานงานช่างเกษตร ทั้งสิ้น 12 คน (1= ควรปรับปรุง,5= ดีมาก) พบว่านักศึกษาที่สนใจ มีความคิดเห็นว่า จากการดูงานในครั้งนี้ได้เรียนรู้ระบบเครื่องยนต์ของรถ และความพึงพอใจที่ได้จากดูงานที่ บริษัทคูโบต้าปัตตานีจักรกล จำกัด มีความพึงพอใจมากที่สุดได้ 4.83 รองลงมา คือ ความพร้อมของวัสดุอุปกรณ์ในการเรียนขับรถไถคูโบต้า ความรู้ที่ได้จากดูงานในรายวิชา และความรู้ที่ได้จากดูงานในรายวิชาสามารถนำไปประยุกต์ในการประกอบอาชีพได้ ได้ระดับ 4.75 ความเหมาะสมของสถานที่จัดกิจกรรมได้รัดับ 4.67 ความเหมาะของระยะเวลาในการจัดกิจกรรม 4.50 

สำหรับผลที่ได้รับตามเป้าหมายตัวชีวัดความสำเร็จ พบว่า นักศึกษาที่สนใจเข้าร่วมกิจกรรมดูงานในรายวิชางานช่างเกษตรพื้นฐาน มีระดับ 4.73 มีความพึงพอใจ ผ่านเกณฑ์มาตาฐานที่สาขาวิชามีระดับความสำเร็จ ที่ระดับดีมาก