ประธานหลักสูตรสัตวศาสตร์ ร่วมเป็นกรรมการในการประชุมคณะกรรมการประจำสำนักบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ ครั้งที่ 2/2560

5 กันยายน 2560 (ผู้ดูแลระบบ) กิจกรรมหลักสูตรสัตวศาสตร์

วันที่ 5 กันยายน 2560 อาจารย์จารุณี  หนูละออง  ประธานหลักสูตรสัตวศาสตร์ ร่วมเป็นกรรมการในการประชุมคณะกรรมการประจำสำนักบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ ครั้งที่ 2/2560 ณ ห้องประชุมหลูหุ้ย ชั้น 6 อาคารบรรณราชครินทร์ สำนักวิทยบริการฯ มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา