ประธานหลักสูตรสัตวศาสตร์ เข้าร่วมประชุมปฏิบัติการถอดบทเรียนจากการประเมินคุณภาพระดับหลักสูตร

13 กันยายน 2560 (ผู้ดูแลระบบ) กิจกรรมหลักสูตรสัตวศาสตร์

วันที่ 13 กันยายน 2560 อาจารย์จารุณี หนูละออง ประธานหลักสูตรสัตวศาสตร์ เข้าร่วมประชุมปฏิบัติการถอดบทเรียนจากการประเมินคุณภาพระดับหลักสูตร เพื่อพิจารณาประเด็นเกณฑ์การประเมินหลักสูตรที่หลักสูตรมักมีความคลานเคลื่อน การเรียน มคอ.7 ประเด็นหรือตัวบ่งชีที่หลักสูตรไม่เข้าใจระบบและกลไกที่สนับสนุนการประกันคุณภาพสารสนเทศ ข้อมูล หลักฐานจากหน่วยงานกลางที่สนับสนุนการประกันคุณภาพ และสรุปแบบที่ใช้ในการประเมินคุณภาพภายในระดับหลักสูตร ปี 2559 ณ ห้องประชุมเริง ช่าย ชั้น 3 อาคาร์เฉลิมพระเกียรติ 50 พรรษา มหาวชิราลงกรณ มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา