ประชุม เรื่องการเบิกจ่ายงบประมาณวิจัยเพื่อจัดซื้อจัดจ้าง

10 มกราคม 2561 (ผู้ดูแลระบบ) กิจกรรมหลักสูตรสัตวศาสตร์

วันที่ 10 มกราคม 2561 อาจารย์จารุณี หนูละออง ประธาหลักสูตร์สาขาวิชาสัตวศาสตร์ เข้าร่วมประชุม เรื่องการเบิกจ่ายงบประมาณวิจัยเพื่อจัดซื้อจัดจ้าง ตาม พรบ. การจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ 2560  ณ ห้องประชุมบราแง ชั้น 3 อาคารสังคมศาสตร์