ปรึกษาหารือกับผู้อำนวยการโรงเรียบแม่ลานวิทยา

10 กุมภาพันธ์ 2561 (ผู้ดูแลระบบ) กิจกรรมหลักสูตรสัตวศาสตร์

วันที่ 8 กุมภาพันธ์ 2561 อาจารย์จารุณี  หนูละออง อจารย์เกตวรรณ บุญเทพ  อาจารย์ บุคอรี  มะตูแก และอาจารย์สุวรรณา  ทองดอนคำ  เข้าพบผู้อำนวยการโรงเรียบแม่ลานวิทยา จังหวัดปัตตานี  เพื่อปรึกษาหารือ ในการให้ความรู้เรื่องการเลี้ยงไก่อิินทรีย์ให้กับเยวชน ในเขตพื้นที่แม่ลาน และในการนี้ทางหลักสูตรจะร่วมประชาสัมภันธ์หลักสูตรร่วมกับโรงเรียนแม่ลานวิทยา เกี่ยวกับหลักสูตรสัตวศาสตร์ของมหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา