Conference Tour ณ ฟาร์มสัตวศาสตร์

13 กุมภาพันธ์ 2561 (ผู้ดูแลระบบ) กิจกรรมหลักสูตรสัตวศาสตร์

วันที่ 11 กุมภาพันธ์ 2561 หลักสูตรสัตวศาสตร์ ร่วมต้อนรับและนำคณาจารย์และนักศึกษาที่มาร่วมงานประชุมวิชาการระดับชาติด้านวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีเครือข่ายภาคใต้ โดยคณะวิทย์ฯ จัด Conference Tour ณ ศูนย์การเรียนรู้แม่ลาน ซึ่งทางหลักสูตรได้เตรียมการต้อนรับโดยการให้ความรู้ และแสดงพันธุ์สัตว์ต่างๆ เช่น พันธุ์สัตว์ปีก  พันธุ์โคนม โคเนื้อ พันธุ์แพะ และให้คณาจารย์และนักศึกษาที่มาร่วมงานประชุมวิชาการได้ป้อนอาหารสัตว์ ในครั้งนี้ด้วย