การประชุมวิชาการระดับชาติด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีเครือข่ายภาคใต้ ครั้งที่ 3 ประจำปี 2561

13 กุมภาพันธ์ 2561 (ผู้ดูแลระบบ) กิจกรรมหลักสูตรสัตวศาสตร์

วันที่ 12 กุมภาพันธ์ 2561 คณาจารย์หลักสูตรสัตวศาสตร์ได้เข้าร่วมการประชุมวิชาการระดับชาติด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีเครือข่ายภาคใต้ ครั้งที่ 3 ประจำปี 2561 ณ ห้องประชุมเซอรา ชั้น 2 อาคารสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา โดยมี ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สมบัติ โยธาทิพย์ รักษาราชการแทนอธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา เป็นประธานเปิดการประชุมโดยได้รับเกียรติจาก ศาสตราจารย์ ดร.สุทธวัฒน์ เบญจกุล คณะอุตสาหกรรมเกษตร มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตหาดใหญ่ บรรยายในหัวข้อ ขับเคลื่อนวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีสู่นวัตกรรม สร้างมูลค่าเพื่อความมั่นคง มั่งคั่ง ยั่งยืน

โดย ดร.ลิลลา อดุลยศาสน์ คณบดีคณะวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีและการเกษตร มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา กล่าวว่า การจัดประชุมวิชาการระดับชาติ/นานาชาติ เป็นภารกิจหนึ่งของสถาบันการศึกษาที่เป็นการส่งเสริมให้มีการเผยแพร่ผลงานวิจัยของนักวิจัยให้เกิดการนำไปใช้ประโยชน์ โดยคณะวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีและการเกษตร ได้ลงนามข้อตกลงความร่วมมือด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ระหว่างมหาลัยราชภัฏ และสถาบันภาคใต้ 2 สถาบัน ประกอบด้วย มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา มหาวิทยาลัยราชภัฏนครศรีธรรมราช มหาวิทยาลัยราชภัฏภูเก็ต มหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย และวิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี นครศรีธรรมราช โดยมีข้อตกลงร่วมกันในการหมุนเวียนเป็นเจ้าภาพจัดงานประชุมวิชาการระดับชาติด้านวิทยาศาสตร์ของเครือข่ายภาคใต้ ซึ่งทางหลักสูตรได้นำเสนอผลงานวิจัยภาคโปสเตอร์ จำนวน 3 เรื่อง ได้แก่ เรื่อง คุณภาพและองค์ประกอบทางเคมีของข้าวโพดร่วมกับกระถินในอัตราส่วนต่างๆ เรื่อง คุณภาพผลลิตไข่ไก่จากการเสริมกระถินและใบเตย และเรื่อง คุณค่าทางโภชนะของอาหารหยาบในแหล่งธรรมชาติของแพะภาคใต้ระบบการเลี้ยงแบบปล่อยในเทศบาลตำบลท่าสาป อำเภอเมือง จังหวัดยะลา  การนำเสนอในครั้งนี้นักศึกษาสาขาสัตวศาสตร์ได้นำเสนอ ทำให้นักศึกษาได้นำงานวิจัยมาเผยแพร่และได้ฝึกประสบการณ์ในครั้งนี้ด้วย