สัมมนางานรวมพลคนแพะแกะ ครั้งที่ 1 เรื่อง “เครือข่ายราษฎร์รัฐร่วมพัฒนาแพะแกะไทยก้าวไกลสู่ตลาดโลก”

9 มีนาคม 2561 (ผู้ดูแลระบบ) กิจกรรมหลักสูตรสัตวศาสตร์

วันที่ 8 มีนาคม 2561  อาจารย์จารุณี หนูละออง ประธานหลักสูตรสัตวศาสตร์ พร้อมอาจารย์เกตวรรณ  บุญเทพ  เข้าร่วมการสัมมนางานรวมพลคนแพะแกะ ครั้งที่ 1 เรื่อง “เครือข่ายราษฎร์รัฐร่วมพัฒนาแพะแกะไทยก้าวไกลสู่ตลาดโลก” โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อแลกเปลี่ยนประสบการณ์และการดำเนินงานด้านแพะแกะของภาครัฐ กรมปศุสัตว์ตลอดจน เพื่อเป็นการระดมความเห็น และส่งเสริมความมีส่วนร่วมของทุกภาคในการพัฒนาแพะแกะไทย จากการสะท้อนปัญหาและแนวทางในการกำหนด นโยบายที่สอดคล้องและเหมาะสมกับสถานการณ์ในปัจจุบันและอนาคต  ณ  โรงแรม Windsor Suites & Convention กรุงเทพมหานคร