เข้าร่วมประชุมเครือข่ายโคเนื้อประชารัฐชายแดนใต้ จังหวัดยะลา ครั้งที่ 7

14 มีนาคม 2561 (ผู้ดูแลระบบ) กิจกรรมหลักสูตรสัตวศาสตร์

วันที่ 14 มีนาคม 2561 อาจารย์จารุณี  หนูละออง ประธานหลักสูตรสัตวศาสตร์ อาจารย์อนุพล  พุฒสกุล อาจารย์บุคอรี  มะตูแก  อาจารย์เกตวรรณ  บุญเทพ  และอาจารย์สุวรรณา   ทองดอนคำ เข้าร่วมการประชุมเครือข่ายโคเนื้อประชารัฐชายแดนใต้ จังหวัดยะลา ครั้งที่ 7 ร่วมกับสมาชิกจเกษตรกรผู้เลี้ยงโคเนื้อในพื้นที่จังหวัดยะลา เพื่อปรึกษาถึงแนวทางในการจัดตั้งสหกรณ์เครือข่ายโคเนื้อประชารัฐชายแดนใต้ จังหวัดยะลา และในโอกาสการประชุมนี้ทางคณาจารย์ในหลักสูตรได้ให้ข้อมูลประชาสัมพันธ์ถึงการจัดการเรียนการสอนของหลักสูตร และการช่วยเหลือทางวิชาการแก่เกษตรกรผู้เลี้ยงโคเนื้อ เพื่อเป็นการสร้างความร่วมมือในการพัฒนาการเลี้ยงโคเนื้อในพื้นที่จังหวัดยะลาต่อไป  ณ ห้องประชุมธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร  ณ ห้องประชุมธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร  สำนักงานจังหวัดยะลา