สาขาวิชาสัตวศาสตร์จัดอบรมการเลี้ยงนกกระทา ณ ศูนย์การเรียนรู้แม่ลาน มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา

11 พฤษภาคม 2561 (ผู้ดูแลระบบ) กิจกรรมหลักสูตรสัตวศาสตร์

วันที่ 10 - 11  พฤษภาคม 2561 คณาจารย์สาขาวิชาสัตวศาสตร์จัดอบรมการเลี้ยงนกกระทา ณ ศูนย์การเรียนรู้แม่ลาน มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา โดยอาจารย์อนุพล พุฒสกุล และอาจารย์บุคอรี มะตูแก บริการวิชาการในส่วนการเลี้ยงนกกระทา สำหรับอาจารย์เกตวรรณ บุญเทพและอาจารย์สุวรรณา ทองดอนคำ บริการวิชาการในส่วนของการทำไข่นกกระทาเยี่ยวม้า