สาขาวิชาสัตวศาสตร์ ได้จัดกิจกรรมอบรม เรื่องการชำแหละซาก

10 กรกฎาคม 2561 (ผู้ดูแลระบบ) กิจกรรมหลักสูตรสัตวศาสตร์

วันที่ 10 กรกฎาคม 2561  สาขาวิชาสัตวศาสตร์ ได้จัดกิจกรรมอบรม เรื่องการชำแหละซาก โดยมี นายสะอารี  เจ๊ะสะนิ ผู้จัดการฟาร์แพะแกะ เป็นวิทยากร ณ  ฟาร์มแพะแกะ  ต.ดอนรัก อ.หนองจิก จ.ปัตตานี

ซึ่งในการเข้าร่วมกิจกรรมในครั้งนี้ มีผลประเมินความพึงพอใจต่อการเข้าร่วมกิจกรรมอบรม เรื่อง การชำแหละซาก ของหลักสูตรดังต่อไปนี้

1 สถานที่ในการจัดกิจกรรม มีความพึงพอใจ 4.71

2 ความพร้อมของอุปกรณ์ที่ใช้ในการจัดกิจกรรม มีความพึงพอใจ 4.83

3 ระยะเวลาในการจัดกิจกรรม มีความพึงพอใจ 4.73

4 ความรู้เกี่ยวกับการชำแหละซาก ก่อน เข้าร่วมอบรม มีความพึงพอใจ 3.61

5 ความรู้เกี่ยวกับการชำแหละซาก หลัง เข้าร่วมอบรม มีความพึงพอใจ 4.73

6 การอบรมให้ความรู้การชำแหละซาก มีประโยชน์ต่อ นักศึกษามากน้อยเพียงใด  มีความพึงพอใจ  4.78

7 สามารถประยุกต์ใช้ประโยชน์ได้จริง มีความพึงพอใจ 4.80

8 ความพึงพอใจโดยภาพรวมต่อการเข้าร่วมกิจกรรมนี้ มีความพึงพอใจ 4.85

จากการประเมินผู้ที่เข้าร่วมกิจกรรมอบรม เรื่อง การชำแหละซาก ทั้งสิ้น 41 คน (1 = ควรปรับปรุง, 5 = ดีมาก) พบว่า พบว่านักศึกษาที่สนใจ  ความพึงพอใจโดยภาพรวมต่อการเข้าร่วมกิจกรรมนี้ มีความพึงพอใจมากที่สุดได้ระดับ 4.85 รองลงมาคือ ความพร้อมของอุปกรณ์ที่ใช้ในการจัดกิจกรรม มีความพึงพอใจ ระดับ 4.83 สามารถประยุกต์ใช้ประโยชน์ได้จริง  ความพึงพอใจ ระดับ 4.80 การอบรมให้ความรู้การชำแหละซาก  มีประโยชน์ต่อ นักศึกษามากน้อยเพียงใด  ความพึงพอใจ ระดับ 4.78 ระยะเวลาในการจัดกิจกรรม และ  ความรู้เกี่ยวกับการชำแหละซาก หลัง เข้าร่วมอบรม มีความพึงพอใจ ระดับ 4.73 สถานที่ในการจัดกิจกรรมมีความพึงพอใจ 4.71 ความรู้เกี่ยวกับการชำแหละซาก ก่อน เข้าร่วมอบรม  มีความพึงพอใจ 3.61

สำหรับผลที่ได้รับตามเป้าหมายตัวชีวัดความสำเร็จ  พบว่า  นักศึกษาที่สนใจเข้าร่วมกิจกรรมอบรม เรื่อง การชำแหละซาก มีระดับ 4.63 มีความพึงพอใจ ผ่านเกณฑ์มาตาฐานที่สาขาวิชามีระดับความสำเร็จ ที่ระดับดีมาก