เข้าร่วมฝึกการอบรมปฏิบัติการ การขับรถแทรกเตอร์

11 กรกฎาคม 2561 (ผู้ดูแลระบบ) กิจกรรมการเรียนการสอน

วันที่ 11 กรกฎาคม 2561 อาจารย์และนักศึกษาสาขาวิชาสัตวศาสตร์ เข้าร่วมฝึกการอบรมปฏิบัติการ การขับรถแทรกเตอร์ โดยมีคุณปนัดดา โพธิ์ร่มชื่น ผู้จัดการคูโบต้าปัตตานี ให้การต้อนรับ และมีวิทยากรคือ คุณฟารินทร์ หอยนกคง. คุณขวัญชัย. สีสัน และคุณสุรศักดิ์ เด็น เป็นผู้ฝึกสอน. โดยมีการฝึกอบรมคือ 
1. แนะนำการใช้แทรกเตอร์
2. แนะนำการบำรุงรักษาแทรกเตอร์
3. ปฏิบัติการปรับแต่งชิ้นส่วน
4. แนะนำการนำแทรกเตอร์ชิ้นจากหล่ม
5. ปฏิบัติการไถผานพรวนในแปลงนา
6. ปฏิบัติขับโรตารี่ในแปลงนา
ในการอบรมในครั้งนี้. นักศึกษาสามารถได้เรียนรู้กลไกการทำงานของแทรกเตอร์ และได้ฝึกปฏิบัติการขับรถแทรกเตอร์อย่างถั่วถึงทุกคน
 ในการนี้ ทางสาขาวิชาสัตวศาสตร์ ขอขอบคุณ คูโบต้าปัตตานี ในการอำนวยความสะดวกในครั้งนี้

ซึ่งในการเข้าร่วมกิจกรรมในครั้งนี้ มีผลประเมินความพึงพอใจต่อการเข้าร่วมกิจกรรมอบรม เรื่อง การขับรถแทร็กเตอร์  ของหลักสูตรดังต่อไปนี้

1 สถานที่ในการจัดกิจกรรม มีความพึงพอใจ 4.60

2 ความพร้อมของอุปกรณ์ที่ใช้ในการจัดกิจกรรม มีความพึงพอใจ 4.63

3 ระยะเวลาในการจัดกิจกรรม มีความพึงพอใจ 4.60

4 ความรู้เกี่ยวกับการขับรถแทร็กเตอร์  ก่อน เข้าร่วมอบรม มีความพึงพอใจ 4.05

5 ความรู้เกี่ยวกับการขับรถแทร็กเตอร์  หลัง เข้าร่วมอบรม มีความพึงพอใจ 4.75

6 การอบรมให้ความรู้การขับรถแทร็กเตอร์  มีประโยชน์ต่อ นักศึกษามากน้อยเพียงใด  มีความพึงพอใจ  4.70

7 สามารถประยุกต์ใช้ประโยชน์ได้จริง  มีความพึงพอใจ 4.83

8 ความพึงพอใจโดยภาพรวมต่อการเข้าร่วมกิจกรรมนี้  มีความพึงพอใจ 4.75

จากการประเมินผู้ที่เข้าร่วมกิจกรรมอบรม เรื่อง  การขับรถแทร็กเตอร์  ทั้งสิ้น 40 คน (1 = ควรปรับปรุง, 5 = ดีมาก) พบว่า พบว่านักศึกษาที่สนใจ มีความคิดเห็นว่า สามารถประยุกต์ใช้ประโยชน์ได้จริง  มีความพึงพอใจมากที่สุดได้ระดับ 4.83 รองลงมาคือ ความรู้เกี่ยวกับการขับรถแทร็กเตอร์  หลัง  เข้าร่วมอบรม  และความพึงพอใจโดยภาพรวมต่อการเข้าร่วมกิจกรรมนี้  มีความพึงพอใจ ระดับ 4.75 ความพร้อมของอุปกรณ์ที่ใช้ในการจัดกิจกรรม ความพึงพอใจ ระดับ 4.63 สถานที่ในการจัดกิจกรรม และระยะเวลาในการจัดกิจกรรม ความพึงพอใจ ระดับ 4.60 ความรู้เกี่ยวกับการขับรถแทร็กเตอร์  ก่อน เข้าร่วมอบรม มีความพึงพอใจ ระดับ 4.05

สำหรับผลที่ได้รับตามเป้าหมายตัวชีวัดความสำเร็จ  พบว่า  นักศึกษาที่สนใจเข้าร่วมกิจกรรมอบรม เรื่อง การขับรถแทร็กเตอร์  มีระดับ 4.16 มีความพึงพอใจ ผ่านเกณฑ์มาตาฐานที่สาขาวิชามีระดับความสำเร็จ ที่ระดับดีมาก