สาขาวิชาสัตวศาสตร์ ได้ต้อนรับ คุณไพริน ทองไกร เจ้าหน้าที่สัตวบาล และ คุณยามีลา พะตะลู ผู้ช่วยสัตวบาล

12 กรกฎาคม 2561 (ผู้ดูแลระบบ) กิจกรรมหลักสูตรสัตวศาสตร์

วันที่12 กรกฎาคม 2561 สาขาวิชาสัตวศาสตร์ ได้ต้อนรับ คุณไพริน ทองไกร เจ้าหน้าที่สัตวบาล และ คุณยามีลา พะตะลู ผู้ช่วยสัตวบาล. เพื่อมาจัดทำโครงการฟาร์มเครือข่ายสัตว์พันธุ์ดี ในการนี้ ทางหลักสูตรสัตวศาสตร์ ได้เป็นสมาชิก เครือข่ายสัตว์พันธุ์ดี ในส่วนของไก่เบตงและ แกะ มาก่อนแล้ว. ในครั้งนี้ หลักสูตรต้องการเข้าร่วมโครงการใสส่วนของแพะพันธุ์ดีของกรมปศุสัตว์ เพื่อขึ้นทะเบียนที่ถูกต้อง