สาขาวิชาสัตวศาสตร์ ได้ต้องรับ Deam Dr. ALHAFEZ Dr. MAHMOUD และดร. อารยา เจียรมาศ

12 กรกฎาคม 2561 (ผู้ดูแลระบบ) กิจกรรมหลักสูตรสัตวศาสตร์

วันที่ 12 กรกฎาคม 2561 สาขาวิชาสัตวศาสตร์ ได้ต้อนรับ  Dean Dr. ALHAFEZ และ Dr. MAHMOUD จาก Faculty of Agricultural technology and Fish Sciene ALNEEIAIN UNIVERSITY  KHARTOUM SUDAN และดร. อารยา  เจียรมาศ มาจากมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตปัตตานี เพื่อมาแลกเปลี่ยนเรียนรู้ด้านการเลี้ยงสัตว์ ทางหลักสูตรได้นำเสนอเลี้ยงไก่เบตงของภาคใต้ การเลี้ยง แพะ แกะ และการเลี้ยงโคนม ซึ่งทางสาขาวิชาสัตวศาสตร์ได้ใช้ในการเรียนการสอนนักศึกษา และการทำวิจัยของอาจารย์และเพื่อการสร้างรายได้ของฟาร์ม