สาขาสัตวศาสตร์ และธุรกิจปศุสัตว์ (ปรับปรุง 2564)
คณะวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีและการเกษตร มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา

ประชุมการขับเคลื่อนงานด้าน อววน. เพื่อพัฒนาภูมิภาค ประเด็นอาหารและการแปรรูป : ฮาลาล

วันที่จันทร์ ที่ 20 กันยายน 2564  ผู้ช่วยศาสตราจารย์จารุณี  หนูละออง  อาจารย์สุวรรณา  ทองดอนคำ อาจารย์ประจำสาขาสัตวศาสตร์และธุรกิจปศุสัตว์

คณะวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีและการเกษตร มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา ได้เข้าประชุมการขับเคลื่อนงานด้าน อววน. เพื่อพัฒนาภูมิภาค ประเด็นอาหารและการแปรรูป : ฮาลาล เป็นความร่วมมือกันของ 5 มหาวิทยาลัย 2 หน่วยงานได้แก่

1.มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตปัตตานี

2.มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา

3.มหาวิทยาลัยนราธิวาสราชนครินทร์

4.มหาวิทยาลัยทักษิณ

5.มหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา

6.ศูนยวิทยาศาสตร์ฮาลาลจุฬาฯ ปัตตานี

7.สถาบันฮาลาล มอ.ปัตตานี

ขอขอบคุณทางมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์วิทยาเขตปัตตานีที่ให้โอกาสในการร่วมพัฒนาฮาลาลในท้องถิ่น 3 จังหวัดชายแดนใต้ เพื่อต่อยอดไปสู่ตลาดอาเซียนในอนาคตคะ

แกลเลอรี่