สาขาสัตวศาสตร์ และธุรกิจปศุสัตว์ (ปรับปรุง 2564)
คณะวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีและการเกษตร มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา

นิเทศก์สหกิจศึกษา ณ เดอะ ซีนเนอรี่ วินเทจ ฟาร์ม ในรูปแบบระบบออนไลน์

เมื่อวันจันทร์ ที่ 20 กันยายน 2564  เวลา 15:00 – 17:00  คณาจารย์ประจำหลักสูตรสัตวศาสตร์   คณะวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีและการเกษตร                นิเทศก์สหกิจศึกษา ณ (เดอะ ซีนเนอรี่ วินเทจ ฟาร์ม)  ตำบลสวนผึ่ง อำเภอสวนผึ่ง จังหวัดราชบุรี  ในรูปแบบระบบออนไลน์

นักศึกษาสัตวศาสตร์และธุรกิจปศุสัตว์ ได้เพิ่มทักษณะ และเรียนรู้ ประสบการณ์ในศาสตร์ใหม่ๆ จากนอกห้องเรียน เช่น

1.การจัดการระบบปฎิบัติเชิงลึกภายในฟาร์ม

2.การจัดการอาหารสัตว์

3.การจัดการระบบฟาร์มม้า

4.การทำพยาบาลเบื่องต้น สำหรับสัตว์

5.การวิเคราะห์เหตุการณ์ภายในฟาร์ม

6.งานเอกสาร เกี่ยวกับการทำฟาร์ม

แกลเลอรี่